پسری پولهای مچاله شده‌اش رو آروم جلوی فروشنده گذاشت و گفت:
برای روز پدر یک کمربند می‌خوام.
فروشنده پرسید: آقا پسر چه جنسی باشه؟
پسر کوچولو گفت: فرقی نمی‌کنه. فقط دردش کم باشه...