انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايرانيان كه به تازگي افتتاح شده مكاني است براي تبادل نظر كتابداران و اطلاع رسانان. در اين سايت بخشهاي مختلفي وجود دارد:
كتابخانه هاي مجازي و ديجيتالي – مجموعه سازي – سازماندهي – اشاعه دانش – بانكهاي اطلاعاتي – مرجع شناسي – اخبار دنياي اطلاع رساني و مطالب متنوع ديگر در اين سايت گنجانده شده است. البته با توجه به اينكه اين سايت از مهر ماه 84 افتتاح شده، نياز به كار بيشتر و همكاري كتابداران در اين زمينه است. اگه فرصت كرديد حتما يه سري به اين سايت بزنيد و اميدوارم يكي از اعضاي فعال اين سايت باشيد.
http://www.ilf.ir