يكي از مسائل و مشكلات عديده اي كه دانشگاههاي ما با آن روبرو هستند مسائل مالي است و به منظور استفاده بهينه از امكانات مالي محدود، مديريت هزينه ها و صرفه جويي در آنها امري بديهي است. اين صرفه جويي ها تا جايي پيشرفته است كه حتي براي خريد يك عدد ماوس چند هزار توماني بايد چندين ماه (ويا احتمالا سال) در صف خريد قرار گرفت. اين در حاليست كه دانشگاهها ساليانه هزينه گزافي جهت اشتراك بانكهاي اطلاعاتي پرداخت مي كنند. اما به نظر مي رسد هزينه صرف شده با بازده آن مطابقت نداشته باشد كه متاسفانه دانشگاهها اهميتي به اين مسئله قائل نمي شوند. عدم آشنايي دانشجويان با بانكهاي اطلاعاتي علمي كه ساليانه هزينه هاي زيادي بابت آن پرداخت مي شود، باعث شده است تا بيشتر دانشجويان در مقاطع مختلف براي پيدا كردن مطالب مورد نياز خود به موتورهاي جستجوي عمومي مانند Google روي بياورند و افسوس كه درصد بسيار كمي از دانشجويان مي توانند از اين ابزارها سود ببرند و غالبا با سردرگمي مواجه مي شوند. بنابراين به نظر مي رسد آشنايي دانشجويان با بانكهاي اطلاعاتي مربوط به رشته خودشان در بدو ورود به دانشگاه و آموزش روشهاي جستجو از اين بانكها امري ضروري باشد. برگزاري كلاسهاي آشنايي با بانكهاي اطلاعاتي براي تمام دانشجويان و همچنين استفاده از كتابداران به منظور ياري رساندن دانشجويان براي جستجوي اطلاعات از جمله راهكارهاي پيشنهادي مي باشد.