دیروز قبل از اینکه سر کلاس برم، بهم خبر دادند که یکی از دانشجوها حالش بد شده بردند اورژانس دانشگاه، یه کم بعد خبر رسید که از اورژانس منتقلش کردند به بیمارستان مدنی.
تو کلاس موقع حضور غیاب جلو اسمش نوشتم: موجه
امروز صبح خبری به دستم رسید
برگه حضور و غیاب کلاس علوم دامی رو باز کردم
اسمش رو پیدا کردم
عطا علیزاده
جلو اسمش با خط درشت نوشتم
موجه... تا ابد...