...
اگر دیگری ابری به تو دهد
من بارانت می دهم

اگر دیگری فانوسی دهد
من ماه را در دستانت می نهم

اگر دیگری شاخه ای دهد
من درختان را برایت ارمغان می آورم

و اگر دیگری کشتی به تو بدهد
من سفر را پیشکش تو می کنم

در بند آبی چشمانت.../ نزار قبانی/ ترجمه احمد پوری