جلسه دفاعيه خانم اسعدی (اولین ارشد ۷۹) با عنوان:

 <مطالعه امکان سنجی ارائه خدمات کتابداری بالينی در بيمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبريز>

زمان : شنبه مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۵ ساعت یک بعد از ظهر

مکان : دانشکده رواشناسی دانشگاه تهران واقع در بزرگراه شهيد چمران زير پل نصر(گيشا).

طبقه سوم اتاق ۳۰۳