امروز صبح که تفألی زدم به حافظ این بیت آشنا اومد که من خیلی دوستش دارم.

همتم بدرقه ی راه کن ای طایر قدس
که دراز است ره مقصد و من نوسفرم