حس عجیبی است، این دلتنگی ویرانگر و دوست داشتنی.
راهیم...
هرچند که زمان و فاصله به ظاهر اندک است
اما دلتنگی هایی که این سفر در وجودم می کارد
به عمق فرسنگهاست.