زندگی یعنی همین
روزی غفلت، روزی حسرت
روزی پیروزی، روزی شکست
روزی غرور، روزی ناتوانی
روزی اشک شوق، روزی اشک ماتم...

زندگی یعنی همین روزها و لحظه ها و ساعت هایی که می دوی تا برسی
به کسی، به چیزی، به جایی...

بی آنکه بدانی
زندگی همین دویدن هاست
و رسیدنی در کار نیست!

مانند دریا
که این همه می آید و می رود و خودش را به ساحل می زند
اما نمی داند چه می خواهد!!!