بودجه برنامه توسعه، نشر و ترويج كتابخواني كشور با كاهش ۸۳ درصدي در سال ۸۶، به مبلغ ۱۱ميليارد و ۳۴۳ميليون تومان رسيد.

 در حاليكه بورجه برنامه توسعه و ترويج كتابخواني كشور كه از زمره بودجه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعريف مي شود، براي سال ۸۵ بيش از ۶۹ ميليارد تومان اعلام شد، با كاهش بخشي از آن كه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، بودجه درنظر گرفته شده براي سال۸۶ با بيش از ۵۵ ميليارد تومان كاهش به رقم ۱۱ ميليارد تومان رسيد.

البته اين بودجه غير از بودجه نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور است كه در رديف مستقلي بررسي و تصويب مي شود. بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، بودجه اين برنامه براي سال ۸۶، ۸۳ درصد كاهش دارد و با توجه به جزئيات اين برنامه براي سال ۸۵، سهم ناچيزي به هر يك از برنامه هاي پيش بيني شده در سال ۸۶ اختصاص خواهد داشت. افزايش يارانه هاي كاغذ مطبوعات و نشر تنها مشكلات ناشران و اهالي مطبوعات را تا حدي رفع مي كند و قرار نيست اين بودجه صرف كتاب و كتابخواني شود.

(به نقل  از روزنامه جام جم  ۶ اسفند ۸۶)