و بالاخره
...
زندگی یعنی همین
... که همه چیز به سرعت برق و باد اتفاق بیفتد
و رسما و شرعا و عرفا
"من" بشود "ما" !