شب خیز که عاشقان به شب راز کنند

گرد در و بام دوست پرواز کنند

هر جا که دری بود به شب بربندند

الا در عاشقان که شب باز کنند

مناجات سحر و اذان دلنشین صبح در سکوت بامداد و دعا و نیایش و قرآن و شهر رمضان و ربنای دم افطار و اذان موذن زاده و لک صمنای قبل افطار ...

خداوندا یاریمان کن تا این ماه به غفلت نگذرد!