چگونه می توان سفر را توصیف کرد؟
چگونه می توانم سفری را به تصویر بکشم که با بودنت شوری مضاعف در دل برپا کرد؟
چگونه قدردان "توجهت" باشم؟
چگونه "مهربانیت" را بازگو کنم؟
چگونه شکرگزار نعمت "همراهیت" باشم؟
چگونه حضور زیبایت را در لحظه لحظه زندگیم انکار کنم؟

و چگونه اعجاز "آرامشت"‌را به گوش این و آن نرسانم؟