به تو
که چتر مهربانیت را بی منت بر سرم گسترانیده ای