می گویند این طرح جدید که همه را نگران کرده و این روزها در اکثر محافل درباره اش صحبت می شود، یک جراحی اقتصادی است. من هم نگرانم. آخر جراحی درد دارد، خونریزی دارد، تازه، هر مرضی را که جراحی نمی کنند! نگرانم از دکتری که می خواهد این جراحی را انجام دهد. دکتری که جراحی که نه، سرماخوردگی را هم که خواست درمان کند، سرطان به بار آورد! نگرانم از آنهایی که می خواهند بیهوشی این جراحی را کنترل کنند! نگرانم از آنهایی که دستیار این دکترند و قرار است همراهیش کنند. نگرانم از چاقوی جراحی، که نکند به جای چاقو کارد باشد ویا مانند چاقوی ابراهیم زمان جراحی قدرت بریدنش را از دست بدهد! 
شاید همین روزها وقتش برسد! شاید این جمعه...