با خودم فکر می‌کنم،
نکند همه حماسه‌هایی که در تاریخ بشر وجود دارد و ما با افتخار از آن یاد می‌کنیم و برایش یادبود می‌گیریم و در تقویم ثبتش می‌کنیم، مثل همین "حماسه" ۴ روز پیش باشد!!! آنها را که ندیده‌ایم و باور داریم حماسه‌اند، این را که دیده‌ایم چگونه باورش کنیم؟!