دنیای غریبی است...
زندگی بدون دوست داشتن و دلتنگ شدن مفت نمی‌ارزد،
دلتنگی که از حد می‌گذرد امان آدم را می‌برد!
چگونه می‌توان بین این دو تعادل ایجاد کرد؟!