دور مشو ز من

طناب محبت تو

اگر دور تر روی

نفس را بند میآورد ،جان را میگیرد

نزدیک آی در زندگی جاری

بگذار راحت تر نفس کشم

برگرفته شده از وبلاگ آواز شباهنگ