به گمانم کارخانه حدیث‌سازی که در دوران صفویه فعالیت شدیدی داشت و یک سری اخبار و احادیث جعلی و دروغ را به خورد مردم داد، دوباره فعالیت خود را شروع کرده و این بار چهار نعل به اعتقادات مردم یورش برده! بعد از آن سی دی مستندی که یک عده آمدند و تقبیح کردند و عده‌ای دیگر حمایت، حال نوبت یکی دیگر شده که بیاید و بگوید زمانی که آقا به دنیا آمده "یاعلی" گفته!!! به فرض محال که این قضیه صادق باشد، چرا در همه این سالها حرفی از این اتفاق نبود؟! و حال با گذشت در حدود هفتاد سال "خانم قابله" یاد خاطراتش افتاده؟! چرا اعتقادات مردم انقدر سبک شمرده می‌شود؟ چرا با این حرفها مردم را بی‌اعتقاد می‌کنید؟ أین تذهبون؟!!