می‌خواستم زیباترین جمله دنیا را
که بتواند همه احساس من به تو را دربرداشته باشد
بیان کنم
اما دلم به حال کلمات سوخت
که این بار سنگین را چگونه می‌توانند بر دوش کشند!

روزت مبارک "بانو"

روز زن را به تمام شیرزنان این مرز و بوم و البته مردان زن ذلیل تبریک عرض می‌کنم!