حتما می‌دونین که رقم آخر شماره استاندارد بین‌المللی کتاب (شابک) رقم کنترله. اگه یادتون باشه تو شابک 10 رقمی از اول شماره‌ها رو به ترتیب به 10 و 9 و ... ضرب می‌کردیم و سپس مجموع حاصلظرب ها را تقسیم بر 10 کرده و باقیمانده ی آن را از 10 کم می‌کردیم اما جالبه بدونین تو شابک 13 رقمی دیگه این روش عملی نیست. بنا به اعلام مقامات رسمی آژانس بین المللی ISBN (شابک) رقم مقابله ای(رقم کنترل) شابک های 13 رقمی به این صورت حساب می گردد که ابتدا هر یک از 12 رقم اول ISBN (شابک) را به صورت یکی در میان در 1 و 3 ضرب می کنیم، سپس مجموع حاصلظرب ها را تقسیم بر 10 کرده و باقیمانده ی آن را از 10 کم می کنیم. به این ترتیب به رقم کنترل شابک 13 رقمی می‌رسیم.