سايبرنتيك يك موضوع بين رشته اي است كه با ارتباطات و سيستمهاي كنترل در موجودات زنده٬ ماشينها و سازمانها در ارتباط است. اين واژه كه از كلمه يوناني Kybernetes (به معني سكاندار و راننده) مشتق شده است٬ براي اولين بار در سال 1948 در تئوري كنترل مكانيسم ها بوسيله رياضيدان آمريكايي بنام نوربرت وينر به كار برده شد. سايبرنتيك به كار بستن تكنيكهايي است كه بوسيله آن اطلاعات به شكل مطلوب خود در مي آيند. اين علم برخاسته از مشكلاتي است كه مردم در طول جنگ جهاني دوم در زمينه توسعه مغز الكترونيكي و مكانيسم هاي كنترل خودكار براي ابزارآلات نظامي با آن روبرو بودند.

 سيستم هاي ارتباط و كنترل در موجودات زنده و همچنين در ماشين آلات در سايبرنتيك پيچيده به نظر مي رسند. به منظور دستيابي به كاربرد مطلوب اندام هاي انسانها يا ماشين آلات و ابزارآلات مكانيكي٬ اطلاعاتي كه حاوي نتيجه واقعي عمل مورد نظر است بايستي در دسترس قرار گيرد تا براي اعمال بعدي راهنماي مناسبي باشد. در بدن آدمي مغز و سيستم عصبي هماهنگ كننده اطلاعات مي باشد كه براي تعيين اعمال آينده به كار مي آيند؛ مكانيسم هاي كنترل براي خودكارسازي در ماشينها به همين منظور كاربرد دارند. اين اصول به عنوان بازخورد شناخته شده اند كه پايه اساسي خودكارسازي مي باشد.

ترجمه شده از:Encarta Encyclopedia