آنکس که بداند و بداند که بداند
باید برود غاز به کنجی بچراند
آنکس که بداند و نداند که بداند
بهتر برود خویش به گودی بتپاند
آنکس که نداند و بداند که نداند
با پارتی و با پول خر خویش براند
آنکس که نداند و نداند که نداند
در پست ریاست ابدالدهر بماند!!!