گفتی آنجا که رفتی دنبال "نشانه‌ها" باش. دنبال بهانه‌ای باش تا وجودش را دریابی. دنبال سکوتی که بتوانی در آن فریادها برآوری...
رفتم
دیدم
شنیدم
درک کردم
اما بعد از آن...
سه سال از آن روزها می‌گذرد
ومن امروز احساس سنگینی عجیبی می‌کنم 
شاید این اولین "رمضان" متفاوت، بهانه‌ای باشد برای سبک‌تر شدن