منتظران مهدی

به هوش باشید

که حسین را

منتظرانش کشتند