کتابخانه الکترونيکي،کتابخانه مجازي،کتابخانه هاي دو وجهي؟؟؟؟؟؟؟؟

کتابخانه اي که فهرست منابع خود را به صورت تحت وب با استفاده از نرم افزارهاي کتابخانه اي در اختيار کاربران خود قرار مي دهد کتابخانه الکترونيکي است. مثال نرم افزار سيمرغ

مجموعه اي از منابع اطلاعاتي تمام متن در پايگاه هاي اطلاعاتي مختلف که در يک سايت مستقر شده اند و امکان دسترسي به آن منابع ايجاد شده است کتابخانه مجازي ناميده مي شود.

کتابخانه اي که از حالت الکترونيکي شروع کرده و در حال حرکت به سمت ديجيتالي شدن است ولي هنوز کتابخانه ديجيتال نشده است کتابخانه هاي دو وجهي يا هايبريد ناميده ميشود.

مجموعه ديجيتال: مجموعه اي از اطلاعات ديجيتال در رابطه با يک يا چند موضوع خاص است.

کتابخانه ديجيتال: مجموعه اي از اطلاعات و خدمات به هم پيوسته است که در آن اطلاعات به صورت ديجيتال ذخيره شده و از طريق شبکه قابل دسترسي است (کانال ارتباط با کاربران اينترنت است)

نکته: نمي توان اينترنت را کتابخانه ديجيتالي ناميد چون در آن بحث مجموعه سازي وجود ندارد.

کتابخانه هاي ديجيتال در ايران:

کتابخانه ديجيتال دانشگاه علوم پزشکي ايران

کتابخانه ديجيتال دانشگاه آزاد اسلامي

کتابخانه ديجيتال دانشگاه امير کبير و علم و صنعت ايران

کتابخانه هاي ديجيتالي موسسات پژوهشي و مطالعاتي ايران مثل کتابخانه مرکز  اطلاعات مدارک علمي ايران

کتابخانه هاي ديجيتالي اسلامي:

کتابخانه ديجيتالي تبيان- al-shia -Husna