حرف دلت رو امروز بزن!
اگر امروز گفتی ...
اسمش "حرف دل" است
اگر نگفتی ...
فردا می شود

" درد " دلت