از نظر انسان ها سگ ها حیواناتی با وفا و مفید هستند ولی از نظر گرگ ها، سگ ها گرگ هایی بودند که تن به بردگی داده اند تا در آسایش و رفاه زندگی کنند.

ارنستو چگوارا