موقعیت اول:
پدر می‌خوابد، بچه می‌خوابد. پدر می‌آید، بچه بلند می‌شود. پدر دستور می‌دهد، بچه نان می‌خرد. پدر کار می‌کند، بچه کار می‌کند. پدر داد می‌زند، بچه گریه می‌کند. پدر مطالعه می‌کند، بچه درس می‌خواند. پدر پول ندارد، بچه پول ندارد. پدر مهمان دارد، بچه همراه می‌شود. پدر مریض می‌شود، بچه غصه می‌خورد. پدر می‌خندد، بچه نگاه می‌کند. پدر می‌میرد ... بچه هم می‌میرد.

موقعیت دوم:
پدر می‌خوابد، بچه جیم می‌زند. پدر می‌آید، بچه دراز می‌کشد. پدر دستور می‌دهد، بچه مسخره می‌کند. پدر کار می‌کند، بچه لم می‌دهد. پدر داد می‌زند، بچه به در می‌زند. پدر مطالعه می‌کند، بچه اس ام اس می‌زند. پدر پول ندارد، بچه پول دارد. پدر مهمان دارد، بچه به اتاق می‌رود. پدر مریض می‌شود، بچه اردو می‌رود. پدر می‌خندد، بچه فریاد می‌زند. پدر می‌میرد ... بچه ....

روز پدر مبارک!!

منبع: هفته‌نامه همشهری جوان