انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی شمالغرب کشور با همايش نخستين خود فعاليتهاي خود را به صورت رسمي آغاز نمود.اين همايش با حضور خانمها دکتر نوشين فرد و کيانمهر از طرف انجمن کتابداري و اطلاع رساني پزشکي کشور و با شرکت نمايندگان دانشگاه هاي علوم پزشکي شمالغرب کشور - استانهاي آذربايجان شرقي ، آذربايجان غربي ، اردبيل و زنجان - ساعت 11.30 روز پنج شنبه 25 مردادماه در محل هتل بين المللي شهر تبريز برگزار گرديد. گفتني است نمايندگان دانشگاهها در دانشگاههاي مربوطه خود با راگيري انتخاب شده بودند.
دستور کار اين همايش برگزاري انتخابات اعضاي هيئت مديره ، بازرس هيئت مديره شمالغرب کشور و تبيين راهکارها و اهداف انجمن بود.
در اين جلسه نخست خانم نشاطي به معرفي نمايندگان دانشگاهها پرداخته و شرح مختصري از چگونگي انتخاب اين نمايندگان و فعاليت ها و هماهنگي هاي انجام شده دادند . بعد از آن دکتر نوشين فرد به اهداف و وظايف انجمن اشاره کرده و خواستار انجام فعاليت هاي لازمه در اين زمينه شدند و با بيان اينکه اين انتخابات نخستين انتخابات منطقه اي انجمن مي باشد ابراز اميدواري کردند اين فعاليتها هرچه بيشتر باعث ارتقاي سطح رشته در جامعه گردد.
پس از سخنان دکتر نوشين فرد اعضا به بحث و تبادل نظر در مورد برنامه هاو اهداف پرداختند و سپس انتخابات به صورت رسمي و مکتوب انجام گرديد و اعضاي هيئت مديره شمالغرب کشور به صورت زير انتخاب گرديدند:
1.
حانم نشاطي (رييس کتابخانه داروسازي تبريز ) به عنوان رييس هيئت مديره
2.
خانم بنابيان (رييس کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي تبريز ) به عنوان نايب رييس
3.
خانم شيخ نجفي (از کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي اروميه ) به عنوان دبير
4.
خانم خسرو شاهي (از کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي تبريز) به عنوان خزانه دار
5.
آقاي ياسين طه زاده (از کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي اروميه) به عنوان عضو هيئت مديره
6.
آقاي مولويان (از کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي زنجان) به عنوان عضو علي البدل
ضمنا قدير پوربايراميان از کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي اردبيل به عنوان بازرس هيئت مديره انتخاب شدند.
در زير به برخي از اهداف و فعاليتهاي انجمن و اعضا اشاره مي شود:
 ماده 8: اهداف و وظايف انجمن عبارتنداز:
8-1-
مطالعه و ارائه خط مشي کتابداري و اطلاع رساني علوم پزشکي کشور.
8-2-
ايجاد زمينه هاي لازم براي ارتقاي دانش کتابداري و اطلاع رساني علوم پزشکي با استفاده از طريق ذيل:
8-2-1:
گسترش فعاليتها، طرحهاي تحقيقاتي و خدمات اين رشته از علوم و معرفي آن به جامعه پزشکي
8-2-2-
ايجاد ارتباط با کليه سازمانها، مجامع و انجمن هاي علمي و تخصصي مشابه و همچنين کتابداران ، اطلاع رسانان، کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني ملي و بين المللي .
8-2-3-
کوشش در راه شناساندن اهميت و نقش کتابداران و اطلاع رسانان پزشکي در تامين خدمات اطلاعاتي و تعيين جايگاه واقعي علمي و حرفه اي آنان در جامعه.
8-2-4-
برگزاري گردهمائيهاي علمي کتابداران و اطلاع رسانان پزشکي در سطوح ملي و بين المللي .
8-3-
تشکيل کميته هاي مورد لزوم به منظور برنامه ريزي و بهسازي کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني علوم پزشکي کشور .
8-4-
انتشار نشريات علمي کتابداري و اطلاع رساني علوم پزشکي .
8-5-
ايجاد شرايط و ضوابط لازم براي حضور فعال متخصصان واجد شرايط اين رشته در سمينارها و کنفرانسهاي بين المللي کتابداري و اطلاع رساني علوم پزشکي .
8-6-
برنامه ريزي و تشکيل دوه هاي آموزشي کوتاه مدت کتابداري و اطلاع رساني پزشکي به منظور آشنا کردن کتابداران و اطلاع رسانان سراسر کشور با تازه ترين دست آوردها، روشها و نظامهاي کتابداري و اطلاع رساني علوم پزشکي.
8-7-
ارزيابي و بازنگري برنامه هاي آموزشي و پژوهشي در رشته کتابداري و اطلاع رساني پزشکي و ارائه پيشنهادات لازم به مراجع ذي ربط.

ماده 22: وظايف و اختيارات هيئت مديره:
22-1-
انجام وظايفي که از جانب مجمع عمومي به عهده هيئت مديره گذاشته مي شود.
22-2-
کوشش در جهت تحقق يافتن اهداف انجمن.
22-3-
اجراي مصوبات مجامع عمومي .
22-4-
رسيدگي و تائيد درخواستهاي عضويت.
22-5-
تهيه گزارش عملکرد دوره ماموريت هيئت مديره و ارائه آن جهت بررسي به مجمع عمومي.
22-6-
تعيين مراکز برقراري اجتماعات و کنفرانسها .
22-7-
ايجاد شرايط نشر مقالات علمي در نشريات انجمن.
22-8-
قبول هدايا و کمکهاي مالي.
22-9-
تهيه و تدوين آيين نامه هاي لازم.
22-10-
تشکيل کميته هاي مختلف که براي فعاليت انجمن ضرورت داشته باشند.
22-11-
انتخاب اعضاي کميته هاي مختلف.
22-12-
انحلال اين کميته بر حسب نياز.
22-13-
تعيين بانک براي افتتاح حساب انجمن.
22-14-
حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول انجمن .
22-15-
تعيين شرايط استخدامي کارکنان انجمن.
22-16-
صدور دستور اقامه دعوي از طرف انجمن و بررسي دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي
22-17-
انتخاب و پذيرش اشخاص جهت عضويت افتخاري و وابسته جامعه.

ماده 24: وظايف بازرس به شرح زير است:
24-1-
بررسي کليه اسناد و اوراق مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي .
24-2-
مطالعه گزارش سالانه هيئت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملکرد براي اطلاع مجمع عمومي.
24-3-
گزارش هر گونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي.
ماده 25: کليه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالي و غير مالي در هر زمان بدون قيد و شرط از طرف هيئت مديره انجمن بايد براي بررسي در دسترس بازرس قرار بگيرد.
اميد است فعاليت هاي اين انجمن روز به روز بيشتر گرديده و شاهد به ثمر رسيدن اين فعاليت ها و ارتقاي سطح و شان علمي و اجتماعي حرفه کتابداري و اطلاع رساني پزشکي در کشورمان باشيم.