بعضی‌ها می‌گویند پاییز سلطان فصلهاست. عاشقانه‌های زیادی در مورد پاییز گفته و سروده شده و بسیارند کسانی که با آمدن این فصل حال و هوای دیگری پیدا می‌کنند. بعضی‌ها پاییز را به خاطر خش خش برگهایش دوست دارند. بعضی‌ها به خاطر غروبهای نارنجی‌اش. بعضی‌ها به خاطر شبهای سرد و طولانی‌اش. بعضی‌ها به خاطر بوی مسحور کننده خاک باران خورده و بعضی‌ها به خاطر صدای نم‌نم باران...
اما من...
دو سال پیش در اولین روز پاییز، بهار زندگی من اتفاق افتاد و همین اتفاق بود که پاییز را شاه‌فصل زندگی من کرد. پاییز را عاشقانه دوست دارم. "همسفرم" پاییزت مبارک!