سرآغاز گفتار نام خداست

كه رحمتگر و مهربان خلق راست (1)

ستايش بود ويژه كردگار                                         كه بر عالمين است پروردگار (2)

كه بخشنده و مهربان است نيز (3)                             بود صاحب عرصه رستخيز (4)

ترا مي پرستيم تنها و بس                                     نداريم ياور به غير از تو كس (5)

بشو هادي ما به راه درست (6)                                 ره آنكه منعم زنعمات توست

نه آنان كه خشمت بر ايشان رواست                           نه آنها كه هستند گمره زراست (7)

قرآن نامه يا قرآن مجيد با ترجمه شعري كتابي نفيس و در نوع خود بسيار جالب است. در اين كتاب آقاي اميد مجد تمام متن قرآن را به شعر فارسي ترجمه كرده كه كاري بس ارزنده و گرانبهاست و در قطع وزيري چاپ شده است. شعر بالا ترجمه سوره حمد از همين كتاب است. البته من اين كتاب رو بعنوان كادو تولدم هديه گرفتم ولي مطمئن باشيد ارزش اين رو داره كه در كنار كتابهاي متعدد تاريخي و شعر و رمان و ... يك نسخه هم از اين كتاب داشته باشين.

ترجمه سوره قدر:

سرآغاز گفتار نام خداست

كه رحمتگر و مهربان خلق راست

همانا كه نازل نموديم ما                                         كتابي شب قدر بر مصطفي (1)

چه آگاه سازد تو را زآن مقام                                   كه اندر شب قدر باشد تمام (2)

شب قدر در پيش پروردگار                                     مقامش فراتر زماهي هزار (3)

ملائك و جبرئيل بر امر رب                                    به پيغمبر و بر امامان به شب

نمايند از هر اموري بيان                                        كه تقدير خلق است در آن نهان (4)

بود تا سحر ذكر حق و سجود                          كه اين شب، شب رحمت است و درود (5)