تو سفر دو روزه‌ای که به تبریز داشتم اتفاق جالبی برام افتاد. در حالیکه در مسیر رفت عوارضی اتوبانها مثل سابق بود دو روز بعدش در مسیر برگشت عوارضی‌ها دقیقا دو برابر شده بود!!!

به کوری چشم اح.م.د.ی...
روحانی مچکریییییم!!!!