مطلب زیر به طور اتفاقی در صفحه 36 شماره 52 نشریه رهیافت به چشمم خورد. اگه شما چیزی از این مطلب فهمیدین بگین ما هم بدونیم:

بر اساس این تعریف از یکپارچه سازی سیستم‌ها به عنوان یک اقدام، توانمندی یکپارچه سازی سیستمها را به عنوان مجموعه‌ای از ویژگیهایی تعریف می‌کنیم که به یک یکپارچه ساز سیستم امکان می‌دهد یکپارچه سازی سیستم‌هار ا انجام دهد.

سوالتعجب