از روزی می ترسم که تکنولوژی از تعاملات ما انسانها سبقت گیرد. دنیا نسلی از ابلهان خواهد داشت.

آلبرت انشتین.