وقتی داشتم این عکسها رو از محوطه محل کارم می‌گرفتم همکارم با تعجب می‌گفت تو که بچه تبریزی چرا انقدر از دیدن برف ذوق زده شدی؟! کمتر پیش می آید که دمای هوای تهران به زیر صفر برود اما این روزها زمستان چهره خود را خوب به رخ مردم این شهر کشیده است!