چرا بدانمت؟!
دیدنت کفافم می‌دهد
چرا ببینمت؟!
شنیدنت کفافم می‌دهد
دیدنی و شنیدنی من!
صورت و صدایت را فرقی نیست.

محمدعلی بهمنی