هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق

هم دعا کن گرهی تازه نیفزاید عشق!!!

 

عجب نامردیه! متفکر