تا حرف از صداقت شد، صدا قطع شد!

شاید کوتاه بیام، کو تا بیام!

بد رقم اومدی بدرقم!