مهر رخشا نكوترين چهر است                                  شب يلدا تولد مهر است

اين همايون شب خيال انگيز                                      هست در آخرين شب پاييز

بيخ و ين در حماسه گستردست                             در نهادش حماسه پروردست

لفظ يلدا اگرچه سريانيست                                      شب مهرآفرين ايرانيست