بعد از بيش از 30 سال مؤسسه بين المللي ISBN در حال تغيير مكان است. اين مؤسسه بين المللي كه 160 مؤسسه ISBN را در نقاط مختلف جهان حمايت مي كند خانه خودش در كتابخانه ايالتي برلين كه مدتهاي مديدي در آنجا بود را ترك مي كند. اين تغيير مكان در پي تصميم مؤسسه فرهنگي پراسيان براي قطع حمايت از اين مؤسسه صورت مي گيرد. خانه جديد اين موسسه در لندن خواهد بود. از آوريل سال جاري EDItEUR (مؤسسه بين المللي كه استانداردهاي جهاني بازار كتاب را توسعه مي بخشد) مسئوليت روزانه اين مؤسسه را بر عهده خواهد گرفت. مدير اجرايي جديد ISBN برايان گرين خواهد بود.