گرچه در بیشتر منابع دو مفهوم ربط (relevance) و انطباق (pertinance)مترادف تلقی شده‌اند اما برخی صاحب‌نظران بین این دو مفهوم تفاوت قائل شده‌اند. به اعتقاد لنکستر اگر قضاوت در مورد وجود رابطه بین مدرک و درخواست، توسط استفاده کننده صورت گیرد، انطباق (مناسبت) نامیده می‌شود و همین رابطه در صورت قضاوت افرادی غیر از استفاده کننده، ربط خوانده می‌شود. یک مدرک ممکن است در صورت همخوانی با موضوع مورد جستجو مربوط تلقی گردد، ولی با نیاز استفاده کننده منطبق نباشد. بنابراین می توان گفت اگر بین درخواست اطلاعاتی و مدرک بازیابی‌شده انطباق وجود داشته باشد قطعا ربط هم خواهد داشت اما عکس این قضیه صادق نیست. در بحث انطباق علاوه بر ربط عینی مدرک و درخواست، فاکتورهای دیگری نیز دخالت دارند. مثلا آیا استفاده کننده قبلا با آن آشنا بوده یا اسناد دیگری در اختیار داشته که مدرک بازیابی شده را تحت پوشش قرار دهد. در واقع می‌توان گفت بحث انطباق با کاربرمداری همخوانی بیشتری دارد و ربط، نظام‌مدار است.  همچنین ربط ارتباط بین مدرک و عبارت جستجو است ولی انطباق، ارتباط بین مدرک و نیاز اطلاعاتی کاربر است.