از نظر مارچیونین، اطلاع‌یابی روندی است که در آن بشر هدفمندانه برای تغییر موقعیت دانش در تلاش است بدیهی است اطلاعات زمانی می‌تواند موقعیت دانش فرد را تغییر دهد که از نظر جستجوگر، مفید و باکیفیت تلقی شود. امروزه با وجود اینکه کمیت اطلاعات قابل دسترس نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی داشته است اما پیدا کردن اطلاعات مطلوب از بین حجم وسیع اطلاعات قابل دسترس کاری دشوار و به تعبیر یتس  همانند پیدا کردن یک سوزن در یک انبار است! از طرف دیگر گسترش محملهای اطلاعاتی، جستجوگران را در میان انبوهی از کانالهای کسب اطلاعات از جمله کتاب، مجله، دیسک های نوری، بانکهای اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی، موتورهای جستجو، راهنماهای موضوعی، وبلاگها و ... قرار داده است که استفاده بهینه از هریک از این منابع نیازمند یادگیری فنون استفاده از آن است.

بر اساس مطالعات زماد (1978)، تیلور (1986) نیلان، پیک و سیندر (1988) و هالپرن و نیلان (1988) مهمترین ابعاد کیفیت اطلاعات شامل ربط، قابلیت اعتماد، دقت، کمیت و به موقع بودن اطلاعات است. با این وجود دسترس پذیر بودن اطلاعات نیز یکی از مهمترین فاکتورهایی است که جستجوگران اطلاعات به آن توجه می کنند.

در جامعه اطلاعاتی امروزی توجه به بحث کیفیت اطلاعات یکی از مباحث ضروری است. زیرا آلودگی اطلاعاتی حاصل از انفجار اطلاعات باعث شده است تا پیداکردن اطلاعات باکیفیت در میان انبوهی از منابع اطلاعاتی، به یکی از چالش های اساسی جستجوگران اطلاعات تبدیل شود. منظور از «آلودگی اطلاعاتی» آلودن اطلاعات درست به نادرست است که محصول تکنولوژی‌های اطلاعاتی به خصوص اینترنت است. از آنجا که انتشار اطلاعات در اینترنت بدون وجود فیلترهای مناسب و بدون محدودیت توسط افراد مختلف صورت می‌پذیرد، توجه به بحث کیفیت اطلاعات بیش از پیش ضروری می‌نماید.  در این میان نظامهای اطلاعاتی نیز در زمینه سازماندهی و اشاعه اطلاعات با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و نظامهایی می‌توانند گوی سبقت را از دیگران بربایند که نیازهای کاربران را مورد توجه قرار دهند.