خوشی زنبور در گردآوردن نوش گلهاست،

            و خوشی گل،

                        در سپردن نوش خود به زنبور.

 

برای زنبور، گل چشمهای از زندگی است

            وگل، زنبور را به دیده پیام آور عشق مینگرد.

 

و داد و ستد شادکامی،

            برای زنبور و گل، هردو،

                        یک نیاز و نشئه است.

 

ای مردم،

            در خوشیهای خویش

                        چون گلها و زنبوران باشید.

از جبران خلیل جبران