وقتی تو شعارهای تبلیغاتیش می گفت: می شود و می توانیم... باورمان نمی شد و فکر می کردیم این هم در حد شعار است. اما نشان داد اینها شعار نبودند و واقعا می شود و می تواند...

می شود چنان انتخاباتی برگزار کرد که حتی هواداران خودش هم در درستی آن شک کنند
می تواند ملتی را مات و مبهوت گذاشت از آنچه در عرض 24 ساعت اتفاق افتاد
می شود ایرانی را به خس و خاشاک تشبیه کرد
می تواند بدون نادیده گرفتن حقوق بشری عده ای را به خاک و خون بکشد
می شود ملتی را در عزای جوانی نشاند
می تواند روی اسرائیل را سفید کند
می شود به دیکتاتورهای دنیا درس داد
می تواند همچنان، عده ای را با حرفهای آنچنانی فریب دهد
پس ...
می شود و می تواند
و چهار سال دیگر می شود و خواهد توانست...