سکوت بهترین واژه این رزوهای من است
سکوت و سکوت و باز هم سکوت ...
باید همه فریادها حبس شوند تا سکوت متولد شود
چه تولد شومی...!
تا حال فکر می کردم عدد 13 نحس است، اما اکنون می بینم 14 هم می تواند باشد!
چگونه می توان سکوت را شکست وقتی جایگزینی برای آن نیست!
هجوم واژه ها حنجره را می فشارد
از اولین واژه تا آخرین آن
... و این جزای صداقت است!