نیمه شب زمزمه ای هست بلند

که مرا می گسلد بند ز بند

هست جانسوزتر از ناله نی

کرده صد ناله به یک زمزمه طی

چه روانبخش صدایی دارد

شور عشق است و نوایی دارد

بس که با شور و نوا دمساز است

به سماوات طنین انداز است

آسمان ها همه با آن عظمت

رفته زین حال فرو در حیرت

نغمه هایی که ز سازش خیزد

شور در چنگ دو عالم ریزد

دشت و صحرا همه در بهت و سکوت

که بلند است نوای ملکوت

این نوای ابدیت ازلی است

شاید آهنگ مناجات علی است

نیمه شب خلوت و رازی دارد

با خدا راز و نیازی دارد