همايش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی شمالغرب کشور

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی شمالغرب کشور با همايش نخستين خود فعاليتهاي خود را به صورت رسمي آغاز نمود.اين همايش با حضور خانمها دکتر نوشين فرد و کيانمهر از طرف انجمن کتابداري و اطلاع رساني پزشکي کشور و با شرکت نمايندگان دانشگاه هاي علوم پزشکي شمالغرب کشور - استانهاي آذربايجان شرقي ، آذربايجان غربي ، اردبيل و زنجان - ساعت 11.30 روز پنج شنبه 25 مردادماه در محل هتل بين المللي شهر تبريز برگزار گرديد. گفتني است نمايندگان دانشگاهها در دانشگاههاي مربوطه خود با راگيري انتخاب شده بودند.
دستور کار اين همايش برگزاري انتخابات اعضاي هيئت مديره ، بازرس هيئت مديره شمالغرب کشور و تبيين راهکارها و اهداف انجمن بود.
در اين جلسه نخست خانم نشاطي به معرفي نمايندگان دانشگاهها پرداخته و شرح مختصري از چگونگي انتخاب اين نمايندگان و فعاليت ها و هماهنگي هاي انجام شده دادند . بعد از آن دکتر نوشين فرد به اهداف و وظايف انجمن اشاره کرده و خواستار انجام فعاليت هاي لازمه در اين زمينه شدند و با بيان اينکه اين انتخابات نخستين انتخابات منطقه اي انجمن مي باشد ابراز اميدواري کردند اين فعاليتها هرچه بيشتر باعث ارتقاي سطح رشته در جامعه گردد.
پس از سخنان دکتر نوشين فرد اعضا به بحث و تبادل نظر در مورد برنامه هاو اهداف پرداختند و سپس انتخابات به صورت رسمي و مکتوب انجام گرديد و اعضاي هيئت مديره شمالغرب کشور به صورت زير انتخاب گرديدند:
1.
حانم نشاطي (رييس کتابخانه داروسازي تبريز ) به عنوان رييس هيئت مديره
2.
خانم بنابيان (رييس کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي تبريز ) به عنوان نايب رييس
3.
خانم شيخ نجفي (از کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي اروميه ) به عنوان دبير
4.
خانم خسرو شاهي (از کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي تبريز) به عنوان خزانه دار
5.
آقاي ياسين طه زاده (از کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي اروميه) به عنوان عضو هيئت مديره
6.
آقاي مولويان (از کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي زنجان) به عنوان عضو علي البدل
ضمنا قدير پوربايراميان از کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي اردبيل به عنوان بازرس هيئت مديره انتخاب شدند.
در زير به برخي از اهداف و فعاليتهاي انجمن و اعضا اشاره مي شود:
 ماده 8: اهداف و وظايف انجمنعبارتنداز:
8-1-
مطالعه وارائه خط مشي کتابداري و اطلاع رساني علوم پزشکي کشور.
8-2-
ايجاد زمينه هاي لازم برايارتقاي دانش کتابداري و اطلاع رساني علوم پزشکي با استفاده از طريقذيل:
8-2-1:
گسترشفعاليتها، طرحهاي تحقيقاتي و خدمات اين رشته از علوم و معرفي آن به جامعه پزشکي
8-2-2-
ايجاد ارتباطبا کليه سازمانها، مجامع و انجمن هاي علمي و تخصصي مشابه و همچنين کتابداران ،اطلاع رسانان، کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني ملي و بين المللي .
8-2-3-
کوشش در راه شناساندن اهميت ونقش کتابداران و اطلاع رسانان پزشکي در تامين خدمات اطلاعاتي و تعيين جايگاه واقعيعلمي و حرفه اي آنان در جامعه.
8-2-4-
برگزاري گردهمائيهاي علميکتابداران و اطلاع رسانان پزشکي در سطوح ملي و بين المللي .
8-3-
تشکيل کميته هاي مورد لزوم بهمنظور برنامه ريزي و بهسازي کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني علوم پزشکي کشور .
8-4-
انتشار نشرياتعلمي کتابداري و اطلاع رساني علوم پزشکي .
8-5-
ايجاد شرايط و ضوابط لازم برايحضور فعال متخصصان واجد شرايط اين رشته در سمينارها و کنفرانسهاي بين الملليکتابداري و اطلاع رساني علوم پزشکي .
8-6-
برنامه ريزي و تشکيل دوه هايآموزشي کوتاه مدت کتابداري و اطلاع رساني پزشکي به منظور آشنا کردن کتابداران واطلاع رسانان سراسر کشور با تازه ترين دست آوردها، روشها و نظامهاي کتابداري واطلاع رساني علوم پزشکي.
8-7-
ارزيابي و بازنگري برنامه هايآموزشي و پژوهشي در رشته کتابداري و اطلاع رساني پزشکي و ارائه پيشنهادات لازم بهمراجع ذي ربط.

ماده 22: وظايف و اختيارات هيئتمديره:
22-1-
انجام وظايفيکه از جانب مجمع عمومي به عهده هيئت مديره گذاشته مي شود.
22-2-
کوشش در جهتتحقق يافتن اهداف انجمن.
22-3-
اجراي مصوباتمجامع عمومي .
22-4-
رسيدگي و تائيد درخواستهاي عضويت.
22-5-
تهيه گزارش عملکرد دوره ماموريتهيئت مديره و ارائه آن جهت بررسي به مجمع عمومي.
22-6-
تعيين مراکزبرقراري اجتماعات و کنفرانسها .
22-7-
ايجاد شرايطنشر مقالات علمي در نشريات انجمن.
22-8-
قبول هدايا وکمکهاي مالي.
22-9-
تهيه و تدوينآيين نامه هاي لازم.
22-10-
تشکيل کميتههاي مختلف که براي فعاليت انجمن ضرورت داشته باشند.
22-11-
انتخاب اعضايکميته هاي مختلف.
22-12-
انحلال اين کميته بر حسب نياز.
22-13-
تعيين بانکبراي افتتاح حساب انجمن.
22-14-
حفظ و حراستاموال منقول و غير منقول انجمن .
22-15-

/ 0 نظر / 7 بازدید