انتخابات هیئت مدیره انجمن کتابداران ایران شاخه خوزستان

صبح روز چهارشنبه راس ساعت 10 جلسه انتخابات در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز  با حضور اساتید برجسته کشوری از جمله دکتر عصاره، دکتر فرج پهلو، دکتر بیگدلی، دکتر معرف زاده و دکتر کوکبی و دکتر فتاحی آغاز گردید. ابتدا دکتر فرج پهلو دبیر دوره قبل نتایج عملکرد را گزارش نمود و بازرسین دوره قبل از جمله خانم دکتر زارع به انتقاد از فعالیتها پرداختند. سپس دکتر فتاحی رئیس انجمن کتابداران ایران در خصوص اهمیت جایگاه رشته کتابداری به ارائه سخنرانی پرداختند سپس کاندیداها با ارائه سخنانی نسبت به معرفی خود به اعضاء اقدام نمودند.رئیس هیئت امنا کتابخانه های استان خوزستان جناب آقای فضیلت پور با شرکت خود در این مراسم که بسیاری از پرسنل شاغل در کتابخانه های عمومی اهواز نیز حضور داشتند بر اهمیت ارتباط مستمر کتابداران با دانشگاه تاکید کردند. در این جلسه که تعداد کثیری از کتابداران و دانشجویان کتابداری استان خوزستان حضور داشتند افراد زیر بعنوان هیئت مدیره انتخاب شدند و پس از تشکیل اولین جلسه رسمی خود در محل انجمن در کتابخانه مرکزی دانشگاه نهار را در کنار دکتر فتاحی مهمان افتخاری صرف نمودند.دکتر عبدالحسین فرج پهلودکتر عبدالحمید معرف زادهدکتر مرضیه بردستانیدکتر غلام حیدریدکتر فریده زارعجناب آقای کوهی رستمی جناب آقای سعید آهنیدکتر عظیمی و جناب آقای طهماسبی نیز بعنوان هیئت بازرسی اهواز انتخاب گشتند.جلسه انتخابات داخلی این انجمن روز چهارشنبه هفته جاری با حضور تمام افراد هیئت مدیره و بازرسین محترم در محل این انجمن در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار خواهد شد.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید